TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. poz. 1378) z w o ł u j ę  XXVIII Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 30 czerwca  2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok oraz debata nad raportem.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski wotum zaufania.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski za 2020 r.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata
  2021 – 2028.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej spółce wodnej.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bielsk Podlaski /Kozły/.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 1. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Dubiażyn.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Knorydy.
 3. Powzięcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na unikanie udzielenia informacji publicznej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bielsk Podlaski.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030.
 1. Informacja o pracy Zarządu Gminnego OSP i poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok i I kwartał 2021 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 28 kwietnia 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6.  Zamknięcie sesji.

 

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

  Stanisław Olszewski

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 1030 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia
  19 lutego 2021 r.
 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 2 czerwca 2021 r. złożonej przez mieszkańca Gminy Bielsk Podlaski na unikanie udzielenia informacji publicznej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 7 czerwca 2021 r. złożonej przez mieszkankę Gminy Bielsk Podlaski na nieudostępnienie przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski remizy we wsi Piliki na organizację komunii.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Lucyna Tkaczuk

 

W dniu 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się wspólne posiedzenie:

- Komisji Rewizyjnej;

- Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej;

- Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 2/W/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2021 r.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2021 r.
 4. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII Sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 30 czerwca 2021 r.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok oraz debata nad raportem.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski wotum zaufania.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata
  2021 – 2028.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej spółce wodnej.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bielsk Podlaski /Kozły/.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Dubiażyn.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Knorydy.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na unikanie udzielenia informacji publicznej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski.
 19. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bielsk Podlaski.
 20. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030.
 21. Informacja o pracy Zarządu Gminnego OSP i poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok i I kwartał 2021 roku.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Walenty Gałuszewski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Andrzej Borowski

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Anatol Grzegorz Tymiński

 

 

Bielsk Podlaski, 23.06.2021 r.

 

 

Załączniki do treści

 • Postanowienie (PDF, 64,24 KB) Podgląd załącznika

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2021-06-24

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29