TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

 

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)  z w o ł u j ę  XXXIII Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2018 roku.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok na terenie Gminy Bielsk Podlaski.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Bielsk Podlaski.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2017 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia
  19 marca 2018 r. do dnia 29 kwietnia 2018 r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                mgr Anatol Grzegorz Tymiński

 

 

W dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 830 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Irena Tiszuk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Jerzy Chilkiewicz

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Monika Terebun

 

 

Bielsk Podlaski, 19.04.2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: 2018-04-23

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29