TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

 

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XXXVI Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 24 sierpnia 2018 roku.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Bielsk Podlaski w roku szkolnym 2017/2018, wynikach sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych oraz przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2018/2019.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia    5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia    5 lutego 2014 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego, posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programen wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsk Podlaski.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Bielsk Podlaski.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 20 września 2018 r.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                mgr Anatol Grzegorz Tymiński

 

 

W dniu 19 września 2018 roku (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 września 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Irena Tiszuk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Jerzy Chilkiewicz

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Monika Terebun

 

 

Bielsk Podlaski, 12.08.2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29