Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bielsk Podlaski

Gmina Bielsk Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bielsk Podlaski.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Demianiuk, adres poczty elektronicznej p.demianiuk@bielskpodlaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857304512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wojewoda Podlaski w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: bok@bialystok.uw.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 857439315

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, mieści się przy ul. Mickiewicza 46; 17-100 Bielsk Podlaski

  • przed budynkiem wyznaczono miejsca  parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki,
  • do budynku prowadzi 1 wejście (od ul. Mickiewicza),
  • podjazd dla wózków znajduje się od placu przy ul. Kopernika,
  • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze do którego prowadzą schody,
  • Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze i osoba na wózku może tam dojechać;
  • osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń na parterze, pracownicy referatów dostosowują się do petentów,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-03-27

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2020-03-31