Sporządzenie pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów, położonych w obrębie wsi Augustowo

Zakończyły się konsultacje społeczne pięciu projektów MPZP. Dziękujemy za wzięcie w nich udziału.

Posimy o zapoznanie się z raportami z konsultacji społecznych.

WAŻNE !!!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Wójt Gminy Bielsk Podlaski odwołuje spotkanie otwarte zaplanowane na dzień 20 marca 2020 r. oraz punkt konsultacyjny zaplanowany na dzień 03 kwietnia 2020 r. dotyczące konsultacji społecznych w sprawie opracowania pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Augustowo.

Wszelkie informacje dotyczące dalszych działań będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.


Gmina Bielsk Podlaski pozyskała grant w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację pogłębionych konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Będą one prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie wsi Augustowo, gm. Bielsk Podlaski.

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania zwanych w skrócie MPZP na podstawie uchwał intencyjnych:

Głównym celem konsultacji jest wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz wyznaczenie terenów do zmiany przeznaczenia. Zostaną podjęte działania  mające na celu dotarcie do jak największej grupy właścicieli posiadających nieruchomości na terenach objętych MPZP oraz poinformowanie lokalnej społeczności o projektach dokumentów planistycznych i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.

Augustowo

Potrzeba sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów w obrębie wsi  Augustowo wynikała z przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bielsk Podlaski w 2018 roku. Teren wsi Augustowo wskazywany był jako teren priorytetowy ze względu na największy ruch inwestycyjny oraz bliskość Miasta Bielsk Podlaski. Dodatkowo ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(j.t. Dz.U. z 2019r, poz. 654 z późn. zm.) wprowadziła ograniczenia w zakresie lokalizacji budynków mieszkalnych, które mogą być sytuowane w odległości równej lub większej dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. Ograniczenia takie nie będą miały zastosowania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych
w przeciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 lipca 2022 roku. Na terenie wsi Augustowo są trzy takie elektrownie wiatrowe. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Radni Gminy Bielsk Podlaski podjęli uchwały w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aby właściciele nieruchomości nie zostali pozbawieni możliwości tworzenia nowej zabudowy mieszkaniowej w obrębie tego terenu.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano spotkanie otwarte. Spotkanie otwarte odbędzie się 20 marca 2020 roku o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Augustowie. Spotkanie to pozwoli na aktywne współdziałanie mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich otoczenia, umożliwi wymianę opinii pomiędzy nimi, a przedstawicielami władz Gminy Bielsk Podlaski. Ułatwi wszystkim włączenie się w tworzenie MPZP poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji zmian.

Kolejnym etapem konsultacji będzie udostępnienie dnia 3 kwietnia 2020 roku punktu konsultacyjnego w świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo w godzinach od 17:00 do 20:00. Punkt pozwoli mieszkańcom na zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi procesu planowania, przedmiotu konsultacji oraz złożenia opinii do projektów MPZP w tym także za pomocą narzędzia IT (link do narzędzia IT dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, zakładka konsultacje społeczne). Zainteresowani będą mogli również składać uwagi w formie pisemnej bezpośrednio do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski (biuro obsługi klienta).

- logotypy_fe_rzp_ue.png

Realizacja w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Konsultacji Społecznych Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-02-13

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-11-05

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2020-02-13